Voorwaarden

Door het aanvinken van de de akkoordverklaring voordat de definitieve opdracht tot levering aan ons wordt opgestuurd verklaard de betrokkene zich akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze levering, zoals hieronder omschreven.

Alle op deze website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, aangezien de prijzen gedurende het jaar aan wijzigingen onderhevig zijn. We hebben wel de intentie om op deze website altijd de meest actuele prijzen te vermelden. Op uw afhaalbericht of pro-forma factuur staan de meest actuele prijzen.

 

Voor ouderejaars geldt  altijd, kijk eerst in je boekenkast na wat je al hebt, zodat je geen dubbele exemplaren bestelt. Verkeerd of dubbel bestelde boeken kunnen, mits onbeschadigd, geretourneerd worden binnen tien dagen na de besteldatum. Hierbij berekenen wij wel 20 % retourneringskosten.

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – Gelding

 1. Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdige buiten-effectstelling en afwijzing ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van koper en eventuele derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt.
 2. Deze voorwaarden worden geacht de voorwaarden te zijn waarnaar het eerst is verwezen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "koper", dient tevens te worden gelezen "afnemer", althans enige partij die zich jegens verkoper heeft verbonden.

ARTIKEL 2 – Offerten

 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
 2. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen wijzigen en in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.


ARTIKEL 3 - Boeken bestellen

 1. Bestellen kan telefonisch, per post, per fax, per email, via internet of in de winkel.

ARTIKEL 4 - Leveringen en levertijd

 1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.
 2. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen terzake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.
 4. Bij franco-levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anderszins overeengekomen.
 5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was.
 6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 7. Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen.
 8. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
 9. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van door de klant verstrekte onjuiste gegevens.

ARTIKEL 5 - Postverzending

 1. Voor het verzenden per post wordt verzend- en administratiekosten in rekening gebracht Het te betalen bedrag dient vooraf te zijn voldaan middels een pro forma factuur.
 2. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper.
 3. Bij weigering van het pakket of indien het pakket niet wordt opgehaald geldt dat voor de verkoper als een reguliere annulering. (Zie artikel 6)
 4. Bij postverzending handelt de verkoper in opdracht van de klant en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van de vervoerder. Voor een volledige omschrijving van het leveringstraject van PostNL verwijst de verkoper de klant naar de Algemene Leveringsvoorwaarden van PostNL.

ARTIKEL 6 – Annulering

 1. Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens verkoper heeft verbonden,kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin een bedrag gelijk aan tenminste 20% van het factuurbedrag verschuldigd, dit ter dekking van alle door verkoper gemaakte kosten, waarbij een minimum van 10,00 euro per order als basis zal worden gehanteerd.
 2. Annulering van een bestelling en het retourneren  van het bestelde boekenpakket is alleen mogelijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het afhaalbericht, de pro-forma factuur, het boek of boekenpakket. De kosten van retourzending zijn voor rekening van  de klant.
 3. De van de verkoper betrokken boeken worden uitsluitend retour genomen of geruild indien een (kopie) factuur of aankoopbon wordt bijgevoegd. De klant vermeldt daarbij de reden van annulering.
 4. Indien de verkoper  niet bestelde boeken heeft afgeleverd dan worden deze tot tien  werkdagen na aflevering kosteloos retour genomen en omgeruild.
 5. Na de termijn van tien werkdagen worden geen boeken meer retour genomen.
 6. Indien een klant na herhaald verzoek nalaat de bestelde boeken af te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor deze bestelling te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 – Reclames

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken.
 2. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan  behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 3. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.
 4. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van de gehele geleverde partij.

ARTIKEL 8 - Ontoerekenbare tekortkoming

 1. Storingen in het bedrijf van verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte, computerstoring e.d. ) ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.

ARTIKEL 9 - (Non)betaling

 1. Betalingen dienen á contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.
 2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 6 dagen na de dag der verzending zijn verstreken.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 4. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van euro 125,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op koper te verhalen.
 5. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.

ARTIKEL 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd.
 2. Heeft verkoper een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door koper aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
 3. Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen.

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter Arnhem, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

ARTIKEL 12 – Conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

ARTIKEL 13 – Wijzigingen en aanvullingen

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor bovenvermelde voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot studieboeken:

 

ARTIKEL 14 - Bestellen van (gebruikte) schoolboeken

 1. Op de bestellijst kan worden aangegeven of men gebruikte schoolboeken of alleen nieuwe boeken wil aanschaffen. De verkoper zal, waar mogelijk dat verzoek honoreren. Elke bestelling wordt aangevuld met nieuwe boeken. Bestellingen  op uitsluitend gebruikte schoolboeken worden niet in behandeling genomen.
 2. De verkoopprijs van een gebruikt boek is vastgesteld op 2/3 van de dan geldende nieuwwaarde

ARTIKEL 15 - Aflevering van de boeken

 1. De klant ontvangt bericht wanneer de bestelling en eventuele naleveringen opgehaald kunnen worden.
 2. De klant bepaalt middels de op de bestellijst aangegeven keuze op welke wijze hij/zij de boeken wil ontvangen.
 3. De klant dient na ontvangst de boeken te controleren. Indien het pakket incompleet of onjuist is, moet dit direct na ontvangst van het pakket worden gemeld, behalve de als niet beschikbaar aangegeven titels.
 4. Alle bestellingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de berichtkaart te worden opgehaald. Hierna wordt het pakket uit de winkel teruggehaald. De klant kan opnieuw aanspraak maken op het boek, maar kan het zijn dat het boek inmiddels niet meer op voorraad is en door de verkoper opnieuw besteld dient te worden.
 5. Indien de bestelling niet wordt afgehaald zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedraagt 20% van de waarde van het niet afgehaalde pakket.

ARTIKEL 16 - Betaling

 1. Men dient het verschuldigde bedrag bij het afhalen van het pakket te betalen. Betaling via pinpas is mogelijk. Overschrijfformulieren,  creditcards, en bankcheques worden niet geaccepteerd.
 2. In het geval dat de uitgever niet in staat is boeken tijdig te leveren, wordt de verkoper genoodzaakt deze boeken af te leveren nadat het schooljaar is begonnen. Deze naleveringen worden in principe vooraf in rekening gebracht.

ARTIKEL 17 - Naleveringen en niet-beschikbare titels:

 1. Indien een boek niet direct beschikbaar is, wordt dat boek nageleverd; dit staat dan op de factuur/afleverbon vermeld. Het betreft boeken die tijdelijk niet leverbaar, in herdruk of nog niet verschenen zijn.
 2. Voor boeken die later verschijnen, dient de door de uitgever vastgestelde prijs te worden betaald.
 3. Het kan voorkomen dat slechts een gedeelte van de studenten een bepaald boek ontvangt; dit heeft te maken met de voorraad van een boek.
 4. Als een boek uitverkocht is gemeld door de uitgever dan vervalt hiermee de leveringsplicht van de verkoper. Het eventueel vooruit berekende bedrag zal per bank of giro worden geretourneerd.
 5. De verkoper is voor haar leveringen afhankelijk van de uitgevers en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet direct beschikbaar zijn van boeken en wijzigingen van verschijningsdata.
 6. Boeken die voor 1 oktober van het lopende schooljaar zijn besteld, maar die door de uitgever pas na 1 maart van het daaropvolgende jaar kunnen worden geleverd, worden door de verkoper  geannuleerd. De klant wordt hierover tijdig geïnformeerd.

ARTIKEL 18 - Beschadiging / Misdruk / Onjuist boek:

 1. Indien de klant constateert dat er een onjuist boek is geleverd (dit is te controleren door het ISBN achter op het boek te vergelijken met het ISBN op de factuur), ofwel een boek bij ontvangst beschadigd is, dient het boek direct te worden geretourneerd aan de verkoper. Misdrukken kunnen altijd worden geruild.

ARTIKEL 19 - Inkoop van gebruikte schoolboeken

 1. De verkoper koopt onder bepaalde voorwaarden gangbare studieboeken van leerlingen terug. Kaftpapier en tussenliggende losse papieren moeten zijn verwijderd.
 2. Van inkoop zijn in beginsel uitgesloten: gebruikte en ongebruikte werkboeken, examenbundels, losbladige systemen, cd’s, losse cassettes en diskettes, versleten, beschadigde of beschreven boeken.
 3. De waarde van een aangeboden boek wordt bepaald door de verkoper en is afhankelijk van de vraag naar het betreffende boek, de druk en de staat waarin het boek verkeert. Na taxatie en inname wordt het bedrag binnen een maand op bank- of girorekening bijgeschreven.
 4. Inkoopperiode: alleen in een beperkte periode na afloop van het schooljaar en uitsluitend in onze vestiging kunnen gebruikte schoolboeken ter verkoop worden aangeboden.
 5. Legitimatie is wettelijk verplicht. Een verzoek tot inkoop van gebruikte schoolboeken kan alleen in behandeling worden genomen als de aanbieder zich kan legitimeren.
 6. De verkoper is te allen tijde gerechtigd te weigeren aangeboden gebruikte boeken in te kopen indien niet is voldaan aan de voorwaarden, dan wel de staat van de boeken anderszins voor de verkoper aanleiding is niet tot inkoop over te gaan.